Hòa Thạc Cung Khác Trưởng Công chúa – Theo ngôn ngữ khác