Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp – Theo ngôn ngữ khác