Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất – Theo ngôn ngữ khác