Hệ thống nhận dạng thương hiệu – Theo ngôn ngữ khác