Hệ thống viễn thông di động toàn cầu – Theo ngôn ngữ khác