Học viện Chính trị (Quân đội nhân dân Việt Nam) – Theo ngôn ngữ khác