Hồ hoàng hậu (Bắc Ngụy Hiếu Minh Đế) – Theo ngôn ngữ khác