Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên – Theo ngôn ngữ khác