Hội chứng chiến tranh Vùng Vịnh – Theo ngôn ngữ khác