Hallelujah (bài hát của Leonard Cohen) – Theo ngôn ngữ khác