Henry Hardinge, Tử tước thứ nhất của Hardinge – Theo ngôn ngữ khác