Hiến chương thành lập tu viện ở Tihany – Theo ngôn ngữ khác