Hiển Từ Thuận Thiên hoàng hậu – Theo ngôn ngữ khác