Hiệp ước Versailles (định hướng) – Theo ngôn ngữ khác