Hiệp ước chống Quốc tế Cộng sản – Theo ngôn ngữ khác