Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân – Theo ngôn ngữ khác