Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Hoa Kỳ – Theo ngôn ngữ khác