Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood – Theo ngôn ngữ khác