Hiệp phương sai không đồng nhất – Theo ngôn ngữ khác