Hoàng tử Edward, Công tước xứ Kent – Theo ngôn ngữ khác