Hoàng tử Maurits của Orange-Nassau, van Vollenhoven – Theo ngôn ngữ khác