Hoàng tử William, Công tước xứ Gloucester – Theo ngôn ngữ khác