Hoạt động tình dục của con người – Theo ngôn ngữ khác