Huy chương Phúc lợi công cộng – Theo ngôn ngữ khác