Jean II, Công tước xứ Alençon – Theo ngôn ngữ khác