Just Can't Get Enough (bài hát của Depeche Mode) – Theo ngôn ngữ khác