Just a Little More Love (bài hát) – Theo ngôn ngữ khác