Kính viễn vọng Canada–Pháp–Hawaii – Theo ngôn ngữ khác