Kính viễn vọng Không gian Spitzer – Theo ngôn ngữ khác