Kế hoạch đánh số điện thoại của Bắc Mỹ – Theo ngôn ngữ khác