Kế thừa (lập trình hướng đối tượng) – Theo ngôn ngữ khác