Kết cấu bê tông ứng suất trước – Theo ngôn ngữ khác