Kỹ thuật Ước lượng và Đánh giá Chương trình – Theo ngôn ngữ khác