Kỹ thuật giao thoa với đường cơ sở rất dài – Theo ngôn ngữ khác