Karl của Áo, Công tước xứ Teschen – Theo ngôn ngữ khác