Kaysone Phomvihane (thành phố) – Theo ngôn ngữ khác