Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ – Theo ngôn ngữ khác