Khâm định Đại Thanh hội điển sự lệ – Theo ngôn ngữ khác