Khâm định Việt sử Thông giám cương mục – Theo ngôn ngữ khác