Không gian compact địa phương – Theo ngôn ngữ khác