Không tặc trong sự kiện 11 tháng 9 – Theo ngôn ngữ khác