Khối Thịnh vượng chung Đại Đông Á – Theo ngôn ngữ khác