Khủng hoảng tài chính châu Á 1997 – Theo ngôn ngữ khác