Kiểm duyệt ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên – Theo ngôn ngữ khác