Kinh thành và lăng mộ Cao Câu Ly – Theo ngôn ngữ khác