Knock Knock (bài hát của Twice) – Theo ngôn ngữ khác