Kobayashi Makoto (nhà vật lý) – Theo ngôn ngữ khác