Lý hoàng hậu (Tống Thái Tông) – Theo ngôn ngữ khác