Lý thuyết hấp dẫn lượng tử vòng – Theo ngôn ngữ khác