Lý thuyết phi tuyến các laser bán dẫn – Theo ngôn ngữ khác